Ovaj tekst je sastavni deo šestog broja Informatora o poglavljima 23 i 24 rEUformator.

Javnost donošenja odluka, uređivanje lobiranja, objavljivanje međudržavnih sporazuma, sprovođenje preporuka nezavisnih institucija i sprečavanje zloupotrebe javnog novca samo su neke od preporuka koje je Transparentnost - Srbija pripremila za novu Skupštinu i Vladu.

Transparentnost - Srbija (TS) upoznala je tokom izborne kampanje sve učesnike izbora sa nizom aktivnosti, koje će novi saziv Narodne skupštine i Vlada morati da sprovedu da bi u naredne četiri godine borba protiv korupcije u Srbiji bila uspešnija.

Predložena su pravila o javnosti donošenja odluka - da nijedan zakon ne bude donet bez javne rasprave, ali i da zakonom bude uređeno lobiranje (pokušaji uticanja na donošenje odluka). Potrebno je da Vlada objavljuje informacije sa svojih sednica, uključujući u to i zaključke kojima se često odlučuje o pitanjima koja imaju dalekosežni značaj. Kao posebno važno, TS ističe nužnost da se obezbedi javnost informacija o zaključivanju međudržavnih sporazuma koji isključuju primenu domaćih zakona, tako da građani i narodni poslanici koji odobravaju takve aranžmane mogu da sagledaju da li su potencijalne koristi veće od štete koja će nesumnjivo nastati usled odsustva konkurencije.

Kako protiv korupcije u naredne četiri godine?

Skupština Srbije bi trebalo da pokaže svoju spremnost da vrši Ustavom utvrđene nadzorne uloge tako što će sarađivati sa nezavisnim državnim organima. Na samom početku mandata, Skupština treba da razmotri izveštaje Zaštitnika građana, Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Agencije za borbu protiv korupcije, Državne revizorske institucije i drugih organa, i da preduzme mere za rešavanje problema na koje su ovi organi ukazali. Takođe, potrebno je da budu izabrana dva nedostajuća člana odbora Agencije za borbu protiv korupcije. Za ostvarivanje nadzora i sprovođenje antikorupcijskih zakona nužno je i da Skupština redovno poziva na odgovornost ministre i druge rukovodioce javnih institucija, koji ne poštuju obavezujuće odluke nezavisnih organa. Ministri i drugi rukovodioci moraju biti odgovorni i za sprovođenje obaveza iz strateških akata. Skupština treba da uspostavi praksu razmatranja izveštaja o radu Vlade, a ti izveštaji moraju biti u čvršćoj vezi sa planovima rada i programskim budžetom.

Na strani otkrivanja i kažnjavanja korupcije, pored zaštite uzbunjivača, potrebna je i izmena Krivičnog zakonika radi obaveznog oslobađanja od krivične odgovornosti davalaca mita, koji na drugačiji način nisu mogli da ostvare svoja prava u razumnom roku i koji slučaj korupcije prijave. Takođe, potrebno je u krivično zakonodavstvo uvesti krivično delo „nezakonito bogaćenje“. Jednako je važno da policija, tužilaštvo i drugi organi aktivnije pristupe ispitivanju korupcije, uključujući u to i korišćenje posebnih istražnih tehnika. Nužno je otkloniti svaku nedoumicu vazanu za ulogu pojedinih organa, kako u koordinaciji, tako i u gonjenju korupcije.

Transparentnost - Srbija podseća i na neke zakonske obaveze koje Vlada ne sprovodi, poput postavljanja „službenika na položaju“ na osnovu konkursa, koje je trebalo okončati još između 2006. i 2010. godine. Isto važi i za direktore javnih preduzeća. I u jednom i u drugom slučaju u nedogled se produžavaju „v.d.“ pozicije odgovornih, što pogoduje nastavljanju prakse partijske kontrole umesto najavljene i zakonom propisane profesionalizacije .

Ostali predlozi TS odnose se na: mere za prekidanje prakse kupovine medijskog uticaja ili rasipanja javnih sredstava trošenjem novca na promotivne akcije javnih preduzeća i drugih organa vlasti, punu primenu Zakona o javnim nabavkama, veću transparentnost prilikom donošenja odluka o izboru, napredovanju i odgovornosti sudija i javnih tužilaca za rad, kao i odgovornost članova Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca.

U budućem periodu, potrebno je da Vlada redovno razmatra izveštaje i preporuke Saveta za borbu protiv korupcije, što do sada nije bio slučaj. Takođe, ukoliko bude inicirana promena Ustava, potrebno je poboljšati okvir koji garantuje javnost rada organa vlasti.

Gotovo svi ovi prioriteti nalazili su se među predlozima koje je Transparentnost i ranije upućivala javnosti i državnim institucijama. Do sada oni nisu bili u potpunosti uvaženi, čak ni onda kada su postali deo strateških akata ili kada su pretočeni u zakonske norme. Nema sumnje da će borba protiv korupcije biti proklamovana kao deo programa nove Vlade i da će privrženost tom cilju biti primetna u govorima poslanika vladajućih i opozicionih stranaka. Ona će biti i važan deo „evropske agende“ u okviru pregovora o zahtevnom poglavlju 23. Očekujemo da će ovaj spisak prioriteta poslužiti kao podsetnik za rad državnih organa, ali i za proveru toga u kojoj meri su obavljeni najvažniji zadaci tokom naredne četiri godine.

Nemanja Nenadić, Transparentnost - Srbija (TS)