Tekst je sastavni deo Izveštaja koalicije prEUgovor o napretku Srbije u poglavljima 23 i 24 za period od maja do oktobra 2016. godine.

Prava deteta - novembar 2016.

Komitet za prava deteta poslao je spisak pitanja u vezi sa Drugim i trećim periodičnim izveštajem Republike Srbije. Nakon sedam meseci, Radna grupa Ministarstva za socijalnu politiku objavila je Izveštaj o javnoj raspravi o Zakonu o finansijskoj podršci porodicama sa decom, bez predstavljanja novog i unapređenog nacrta. Radna grupa Ministarstva pravde nije objavila Izveštaj o javnoj raspravi o nacrtu novog Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica, koja je održana pre osam meseci.

Komitet za prava deteta poslao je spisak pitanja u vezi sa Drugim i trećim periodičnim izveštajem Republike Srbije, 10. juna 2016[1]. Neka od pitanja koja je Komitet postavio državi proistekla su iz Izveštaja iz senke Autonomnog ženskog centra pod nazivom „(Ne)zaštićenost dece u Srbiji“[2].

Aktivnosti iz Akcionog plana za Poglavlje 23 u vezi sa unapređenjem sistema novčanih davanja ugroženim porodicama sa decom sa invaliditetom, u skladu sa principima socijalne inkluzije, putem izmena Zakona o socijalnoj zaštiti i Zakona o fi­nansijskoj podršci porodicama sa decom, pre konačnog usvajanja Akcionog plana za Poglavlje 23, prenete su u prvo i drugo tromesečje 2017. godine, te Savet nije izveštavao o njima[3]. Nakon sedam meseci, Radna grupa Ministarstva socijalne politike objavila je na veb-sajtu Ministarstva kratki Izveštaj o javnoj raspravi o Zakonu o finansijskoj podršci porodicama sa decom[4]. U Izveštaju je navedeno da su svi predlozi i komentari koji se tiču suštine Zakona usvojeni i uneseni u Zakon, pri čemu novi i unapređeni nacrt nije javno objavljen.

Usvajanje izmena i dopuna Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica, pre konačnog usvajanja Akcionog plana za Poglavlje 23, pomereno je u treće tromesečje 2016, tako da Savet o tome nije izveštavao[5]. Radna grupa Ministarstva pravde, koja je izradila potpuno novi Zakon o maloletnim učiniocima, nije objavila Izveštaj o javnoj raspravi koja je održana osam meseci ranije.

Slučajevi nestalih beba - Prošlo je dve godine od datuma kada je Republika Srbija bila u obavezi da sprovede presudu Evropskog suda za ljudska prava o slučajevima beba koje su nestale iz porodilišta u Srbiji od pedesetih godina 20. veka. Ni nakon produžetka roka za sprovođenje ove presude, Vlada Republike Srbije još uvek nije pronašla odgovarajuća rešenja i mehanizam kojim bi ispitala slučajeve nestalih beba  i nije obezbedila odgovarajuću kompenzaciju kao što je naglašeno u ovoj presudi. Nakon okruglog stola održanog u februaru 2016. koji se odnosio na nacrt Zakona o postupku utvrđivanja činjenica o položaju novorođene dece za koju se sumnja da su nestala u porodilištima u Republici Srbiji, nisu preduzeti drugi konkretni koraci u cilju rešavanja problema nestalih beba, a da je javnost sa tim upoznata. Predstavnici udruženja roditelja, u saradnji sa organizacijama ASTRA i YUCOM, dali su komentare na predloženi nacrt Zakona, ali još uvek nije jasno kako će izgledati konačna verzija nacrta Zakona i kada će on stupiti na snagu.

 

ASTRA uspešno okončala proces akreditacije Evropskog broja za nestalu decu 116000 koja je podrazumevala standardizaciju i formalizaciju radnih procedura na osnovu kvaliteta rada. Od 2012. godine ASTRA vodi ovaj broj za Srbiju u cilju brže i efikasnije potrage za nestalom decom. Dve godine nakon toga ASTRA je potpisala Memorandum o saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova u cilju unapređenja međusobne saradnju prilikom konkretnih potraga za nestalom decom, ali se saradnja i dalje zasniva na zainteresovanosti pojedinaca zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova da sarađuju sa organizacijama civilnog društva. Uspeh je još veći znajući da ASTRA vodi ovaj broj bez finansijske podrške stranih i domaćih fondova. Nažalost, ispunjavanje uslova akreditacije i zadovoljavanje svih standarda za vođenje broja 116000 i dalje ne znači slobodan pristup fondovima Evropske unije i mreži evropskih brojeva za nestalu decu. Sledeći korak bi trebalo da bude sprovođenje inicijative za uvođenje sistema upozoravanja u slučajevima nestale dece („child alert“) u Srbiji, a nadamo se da će novooformirana Vlada to videti kao prioritet u oblasti prava deteta. Putem Evropskog broja za nestalu decu 116 000, ASTRA je primila pre­ko 1.300 poziva među kojima je prijavljeno 69 različitih vrsta nestanaka dece (44 devojčice i 25 dečaka).

 

Preporuke:

  • Obezbediti najviše standarde zaštite maloletnih učinilaca krivičnih dela u skladu sa Direktivom 2012/29/EU;
  • Obezbediti podršku za siromašnu decu, roditelje i porodicu, naročito kad je reč o pohađanju nastave, kako bi se sprečilo prevremeno napuštanje škole i neprihvatljivo (privreme­no) odvajanje dece iz biološke porodice iz socio-ekonomskih razloga;
  • Dosledno sprovesti presudu Evropskog suda za ljudska prava o slučajevima nestalih beba iz porodilišta u Srbiji;
  • Intenzivirati napore na uvođenju sistema upozoravanja u slučajevima nestale dece - „child alert”.
 

[1] http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/SRB/INT_CRC_LIT_SRB_24382_E.pdf.

[2] http://www.womenngo.org.rs/images/vesti-16/NonProtection_of_children_in%20Serbia.pdf.

[3] Akcioni plan sa statusom primene, aktivnost 3.6.2.4, dostupan na engleskom na adresi: http://www.mpravde.gov.rs/files/Action%20plan%20Ch%2023-with%20status%20of%20implementation.pdf.

[4] Nema detaljnog Izveštaja na veb-sajtu Ministarstva, http://www.minrzs.gov.rs/cir/aktuelno/item/5871-izvestaj-o-sprovedenoj-javnoj-raspravi-o-nacrtu-zakona-o-finansijskoj-podrsci-porodici-sa-decom or E-uprava http://javnerasprave.euprava.gov.rs/javna-rasprava/85.

[5] Akcioni plan sa statusom primene, aktivnost 3.6.2.10.