Reformska agenda za 2020. godinu koalicije prEUgovor

U 2020. godini očekuje se reforma politike proširenja Evropske unije i počinje debata o unutrašnjoj reformi EU, dok Srbiju na proleće čekaju parlamentarni izbori, kao i usvajanje ustavnih izmena u oblasti pravosuđa, i dovršetak revizije akcionih planova za pregovaračka poglavlja 23 i 24. Koalicija prEUgovor podseća EU da je politika proširenja njen najefektivniji spoljnopolitički instrument i temelj njenog uticaja na Zapadnom Balkanu, a Vladu Srbije da proces pristupanja ne sme biti cilj sam po sebi, već sredstvo za ostvarenje suštinskog napretka u daljoj demokratizaciji i uređenju zemlje zasnovanom na vladavini prava. Politička volja za nastavkom procesa proširenja mora da bude vidna i jasna sa obe strane kako bi nastavilo sa reformama.

U tom kontekstu, koalicija prEUgovor:

  • Pozdravlja reformu politike proširenja i početak Konferencije o budućnosti Evrope, uz napomenu da ti reformski procesi treba da budu transparentni i inkluzivni, efikasni i sa izvesnom perspektivom članstva za zemlje Zapadnog Balkana. Koalicija prEUgovor poziva institucije i države članice EU da otvore pristupne pregovore sa Severnom Makedonijom i Albanijom što je pre moguće, i da uključe države regiona u raspravu o budućnosti Evrope.
  • Pozdravlja uvođenje mehanizma za praćenje stanja vladavine prava u državama članicama EU. Koalicija prEUgovor preporučuje da se koristi jedinstvena metodologija za praćenje vladavine prava za države članice i države u procesu pristupanja.
  • Poziva EU da efikasnije odgovori na izazove zarobljavanja država na Zapadnom Balkanu tako što će naručiti izradu nezavisne analize mehanizama koji ugrožavaju demokratiju i vode ka zarobljavanju javnih institucija u privatne i političke svrhe i objaviti tu analizu za sve zemlje regiona, kao što je prethodno učinjeno za Severnu Makedoniju, a nedavno i za Bosnu i Hercegovinu.
  • Poziva Vladu Srbije da što pre imenuje novog šefa pregovaračkog tima, koji će imati relevantnu stručnost kada je reč o poslovima vezanim za EU i iskustvo u državnoj upravi.
  • Primećuje sa žaljenjem da je izgubljena još jedna godina u procesu revizije akcionih planova za Poglavlje 23 i Poglavlje 24. Koalicija prEUgovor primećuje i da je Evropska komisija imala ozbiljne primedbe na jezik i sadržinu nacrta revidiranih akcionih planova. Iako su usvojene mnoge tehničke preporuke civilnog društva, ostali su nerešeni ključni izazovi vezani za sprovođenje reforme vladavine prava. prEUgovor ukazuje da bi moglo dogoditi da se revidirani akcioni planovi sprovode samo formalno, i da ne donesu ozbiljniji napredak u oblasti vladavine prava. Koalicija prEUgovor poziva Vladu da sprovede i objavi procenu rezultata sprovođenja akcionih planova tokom prve četiri godine, kao i da izvesti javnost o aktivnostima koje su sprovedene uporedo sa revizijom akcionih planova. U tom smislu, smatramo da bi pitanje nesprovođenja aktivnosti predviđenih akcionim planovima za poglavlja 23 i 24 trebalo bi da bude na dnevnom redu svakog zasedanja Vlade sve dok se problemi ne reše.
  • Pozdravlja to što se Evropski parlament uključio u posredovanje u dijalogu o izbornim uslovima u Srbiji pre parlamentarnih izbora planiranih u proleće 2020. Međutim, mere koje su dogovorene u okviru ovog dijaloga, usvojene izmene zakona, kao i predložena rešenja u vezi sa medijskim izveštavanjem neće značajnije unaprediti ambijent za sprovođenje izbornog procesa. Stoga, koalicija prEUgovor poziva Vladu Srbije i Evropsku uniju da zatraže od ODIHR-a da pre izbora izvrši pregled i ocenu dosadašnjih izmena zakona u odnosu na preporuke ODIHR iz 2016. i 2017. godine.
  • Izražava zabrinutost zbog ograničenih mogućnosti za dijalog u medijima i ključnim političkim institucijama poput Narodne skupštine. Izuzetno je važno da se u Skupštini i u medijima obezbede uslovi za smislenu i fer raspravu o pitanjima koja su značajna za građane i budućnost zemlje.
  • Sa zabrinutošću primećuje kako slabljenje nezavisnih državnih institucija i dalje ometa sprovođenje spoljnog nadzora nad izvršnom vlašću. Naročito bi, u susret predstojecim izborima, trebalo unaprediti nezavisnost i kvalitet rada Agencije za borbu protiv korupcije i Regulatornog tela za elektronske medije (REM).
  • Poziva ključne nosioce političke vlasti u Srbiji da odlučno osude i odgovore na napade na organizacije civilnog društva, istraživačke novinare, sindikate, opoziciju, i na sva lica koja predstavljaju kritički glas društva i koja ukazuju na probleme u lokalnoj i državnoj upravi, i da se uzdrže od učešća u takvim napadima.

Više o preporukama u konkretnim oblastima pročitajte u Reformskoj agendi koalicije prEUgovor za 2020. godinu.