Samo dva meseca nakon što je poslednji put menjan, Zakon o sprečavanju korupcije opet se delimično krpi. Nova izmena je korisna, ali nepotpuna i manjkavo obrazložena. Šta bi još trebalo popraviti i dopuniti u nacrtu izmena Zakona koji je u javnoj raspravi pisala je Transparentnost Srbija u ime koalicije prEUgovor.

<a href="https://www.freepik.com/vectors/abstract">Abstract vector created by pch.vector - www.freepik.com</a>

Abstract vector created by pch.vector - www.freepik.com

Ministarstvo pravde je krajem novembra iznelo na javnu raspravu Nacrt zakona o izmeni Zakona o sprečavanju korupcije. Time će ovaj Zakon, donet maja 2019, a u primeni od 1. septembra 2020. godine, doživeti četvrtu izmenu u 30 meseci.

Koalicija prEUgovor je u svim ranijim prilikama, kada je bila otvorena mogućnost za to, davala predloge za unapređenje zakonskog teksta. U martu 2019. dali smo sveobuhvatne predloge za unapređenje osnovnog teksta Zakona o sprečavanju korupcije (Zakon). Krajem 2019. godine, kao posledica tadašnjeg dijaloga o izbornim uslovima vršene su izmene u četiri zakona, među kojima i ovog, čija primena u tom trenutku nije još počela. Iskoristili smo javnu raspravu da damo predloge za njihovo poboljšanje.

U septembru mesecu 2021. Zakon je ponovo menjan, ovaj put radi usaglašavanja sa preporukama GRECO, pa smo ponovo ukazali na odredbe koje bi trebalo poboljšati. Pored toga, ovaj zakon je menjan i kroz autentično tumačenje Narodne skupštine, u februaru 2021. I pored toga što kod takvog vida izmena ne postoji javna rasprava, članica prEUgovora Transparentnost Srbija, ukazala je na nedostatke predloga autentičnog tumačenja koje je utvrdio skupštinski odbor, pa su posledice štetnih izmena bile makar umanjene.

Mnogi od predloga koje smo davali u ranijim prilikama nisu bili prihvaćeni. Između ostalog, to je bila sudbina predloga da se, radi sprečavanja mogućih zloupotreba, na celovit način uredi razdvajanje vršenja javne funkcije, s jedne strane, i aktivnosti koje javni funkcioneri preduzimaju u političkim strankama i tokom izbornih kampanja, s druge strane.

Aktuelni Nacrt zakona o izmeni Zakona o sprečavanju korupcije (Nacrt), koji je proizašao iz zaključaka ovogodišnjeg dijaloga o izbornim uslovima predviđa bitna poboljšanja u članu 50. Zakona. Na osnovu tih izmena, predsednik Republike će morati da uvek i nedvosmisleno predoči sagovornicima i javnosti da li iznosi stav državnog organa ili političke stranke na čijem je čelu.

I pored toga što je ovo korisna zakonodavna intervencija, obrazloženje koje je dato za nju je nepotpuno. U obrazloženju uopšte nije opisan problem koji bi trebalo rešiti izmenama zakonske norme. Tom problemu posvetili smo pažnju u ovom dokumentu. Pored toga, u primeni norme mogu se otvoriti brojne dileme, na koje takođe ukazujemo, a sve u cilju da se one razreše pre početka naredne izborne kampanje.

Ništa manje važni su i naši predlozi za dopunu Nacrta, na osnovu kojih bi obavezu jasnog razgraničenja svojstva u kojem nastupaju imali predsednici i potpredsednici skupština, kao i skupštinskih radnih tela.

Najzad, imajući u vidu da se Nacrtom predviđa izmena samo jednog stava u članu 50, dali smo predlog za unapređenje drugih odredaba istog člana, kao i sa njima povezane dopune definicije pojma „javni resursˮ i kaznenih odredbi. Osnovni cilj tih predloga jeste da se ograniče mogućnosti za vođenje „funkcionerske kampanjeˮ, to jest promotivnih aktivnosti javnih funkcionera, koje navodno predstavljaju deo njihovog redovnog posla.  

Koalicija prEUgovor je nadležnom ministarstvu dostavila ovu publikaciju kao doprinos javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmeni Zakona o sprečavanju korupcije, a koja traje do 13. decembra 2021. godine.

Izradu ove publikacije omogućio je Balkanski fond za demokratiju, projekat Nemačkog Maršalovog fonda SAD, i Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu u okviru projektaPrEUgovor za vladavinu prava i EU integracijeˮ.