Predlozi amandmana na Zakon o azilu i privremenoj zaštiti

Autonomni ženski centar, u skladu sa svojim zalaganjima na uspostavljanju što adekvatnijeg institucionalnog sistema zaštite žena migrantkinja, izradio je predloge za izmene i dopune Predloga Zakona o azilu i privremenoj zaštiti.

Prilikom formulisanja predloga i komentara rukovodile smo se:

- Dvadesetčetvorogodišnjim iskustvom u radu sa ženama žrtvama nasilja u porodici, ženama žrtvama višestruke diskriminacije i siromašnim ženama i njihovom decom;

- Ratifikovanom Konvencijom Ujedinjenih nacija o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena;

- Opštom preporukom UN Komiteta za eliminaciju svih oblika diskriminacije žena br. 32 o rodnoj dimenziji izbegličkog statusa, azila, nacionalnosti i apatridiji žena;

- Ratifikovanom Konvencijom Saveta Evrope o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (tzv. Istanbulska konvencija);

- Smernicama UNHCR-a koje se odnose na dodelu međunarodne zaštite u slučajevima rodno zasnovanog progona;

- Direktivom 2013/32/EU Evropskog parlamenta i veća od 26. 6. 2013. o zajedničkim postupcima za priznavanje i oduzimanje međunarodne zaštite (preinačena);

- Direktivom 2013/33/EU Evropskog parlamenta i veća od 26. 6. 2013. o utvrđivanju standarda za prihvat podnosilaca zahteva za međunarodnu zaštitu (preinačena);

- Opštim protokolom o postupanju i saradnji ustanova, organa i organizacija u situacijama nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima

- i drugim relevantnim dokumentima Ujedinjenih nacija, Evropske unije i Saveta Evrope, kao i važećim zakonima i podzakonskim aktima Republike Srbije.

Autorke:

Vanja Macanović

Dijana Malbaša

 

Izradu amandmana podržala je Evropska unija svojim programom „Instrument za civilno društvoˮ (Civil Society Facility) u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). Za sadržaj ove publikacije isključivo je odgovoran izdavač, a izneti stavovi ne predstavljaju nužno i stavove EU.