Predlog Zakona o strancima analiziran je u svetlu usklađenosti sa Direktivom 2004/81/EC o dozvolama boravka za državljane trećih zemalja koji su žrtve trgovine ljudima ili koji su učestvovali u ilegalnim migracijama, a koji sarađuju sa nadležnim organima, kao i sa pozitivnim propisima Republike Srbije koji regulišu zaštitu žrtava trgovine ljudima, navodi ASTRA - Akcija protiv trgovine ljudima u svojim predlozima amandmana.

Fotografija: Pixabay

Fotografija: Pixabay

Kada se radi o stranim državljanima žrtvama trgovine ljudima, Zakon o strancima treba da reguliše pitanje njihovog boravka, perioda za oporavak i razmišljanje, pristupa uslugama pomoći i zaštite tokom privremenog boravka, kao i način i uslove povratka u zemlju porekla.

U tekstu važećeg Zakona o strancima (Službeni glasnik RS, br. 97/2008), ova pitanja nisu detaljnije razrađena, tj. žrtve trgovine ljudima se eksplicitno spominju samo u članu 28, stav 5, gde se kaže da će žrtvi trgovine ljudima biti odobren privremeni boravak ako je to u interesu vođenja krivičnog postupka za krivično delo trgovine ljudima, a ako žrtva nema dovoljno sredstava za izrdžavanje, obezbediće joj se odgovarajući smeštaj, ishrana i osnovni životni uslovi. Uslovi i način odobrenja privremenog boravka su precizirani u Instrukciji za sprovođenje Zakona o strancima, u okviru poglavlja koje se bavi pitanjem humanitarnog boravka. Ove odredbe su suštinski preuzete iz dva podzakonska akta iz 2004. godine - Instrukcije o uslovima za odobrenje privremenog boravka stranim državljanima žrtvama trgovine ljudima koju je doneo ministar unutrašnjih poslova 5. jula 2004. godine i Uputstva o proceduri odobrenja privremenog boravka stranim državljanima žrtvama trgovine ljudima koje je doneo zamenik načelnika Uprave pogranične policije 20. septembra 2004. godine. U tom smislu, odluka da se pitanja vezana za privremeni boravak stranih državljana koji su žrtve trgovine ljudima zakonski reguliše 15 godina nakon što je trgovina ljudima postala krivično delo u Republici Srbiji zaslužuje pohvalu.

Postojeći Predlog Zakona o strancima je u najvećoj meri usklađen sa zahtevima Direktive 2004/81/EC. Izmene i dopune koje se predlažu imaju za cilj da stepen usklađenosti povećaju, ne dirajući u delove u kojima je Republika Srbija najavila usklađivanje u kasnijoj fazi, da doprinesu doslednijoj usklađenosti ovog Predloga Zakona sa ostalim pozitivnim propisima Republike Srbije u oblasti zaštite žrtava trgovine ljudima, kao i da ukaže na neke tehničke nedostatke i nedoslednosti.

U članu 3 Predloga Zakona, žrtve trgovine ljudima su navedene kao posebno ugrožena lica, a u članu 40, stav 1, status pretpostaveljene žrtve trgovine ljudima i status žrtve trgovine ljudima se navode kao mogući osnov za odobrenje privremenog boravka stranog državljanina u Republici Srbiji duže od 90 dana.

Pitanja vezana za privremeni boravak žrtava trgovine ljudima su regulisana primarno u članovima 62 - Privremeni boravak stranca za koga se pretpostavlja da je žrtva trgovine ljudima, 63 - Privremeni boravak za žrtve trgovine ljudima i 64 - Prestanak humanitarnog boravka i privremenog boravka za žrtve trgovine ljudima.

Izradu amandmana podržala je Evropska unija svojim programom „Civil Society Facility” u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). Za sadržaj ove publikacije odgovoran je isključivo izdavač, a izneti stavovi ne predstavljaju nužno i stavove EU.