Sprovedene reforme u okviru Poglavlja 23 sa posebnim fokusom na izazove u organizovanju zaštite i podrške žrtvama nasilja bile su u fokusu diskusije koju je koalicija prEUgovor organizovala 13. decembra 2019. u Leskovcu.

Lokalnu borbu protiv nasilja prema ženama uskladiti sa poglavljem 23

Praksa, regulativa i politika sprečavanja i suzbijanja nasilja prema ženama nisu usklađene sa politikama u okviru Poglavlja 23 i preporukama koje ga prate. 

“Unapređenja se vide u ratifikaciji Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, donošenju Zakona o sprečavanju nasilja u porodici i usvajanju Nacionalnog dana sećanja na žene žrtve nasilja. Među problemima su povećanje rodno zasnovanog nasilja, neadekvatna procena rizika i femicidi, disparitet između broja krivičnih prijava i osuđujućih presuda (većina uslovnih kazni), podrška za žrtve koja se mahom pruža od strane organizacija civilnog društva i usluge zavisne od donatora, nepostojanje sveobuhvatnog sistema prikupljanja i praćenja podataka”, istakla je Vedrana Lacmanović iz Autonomnog ženskog centra.

Tokom diskusije bilo je reči i o učešću žrtve na sastancima za koordinaciju i saradnju, ali i o formiranju Nacionalnog SOS telefona kojim je država ignorisala višedecenijsko delovanje, ekspertizu i iskustvo ženskih organizacija. Zaključeno je da su urađeni pojedini koraci u pogledu unapređenja, ali da je potrebno još dosta toga uraditi u pogledu politike zaštite žena od nasilja u porodici.

Aktivistkinje organizacije „Žene za mir“ iz Leskovca su istakle da Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, koji je počeo sa primenom 1. juna 2017. godine, predstavlja aktivnost na usaglašavanju zakonskog okvira Republike Srbije sa standardima Konvencije Saveta Evrope o suzbijanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici, koja je ratifikovana još 2013. godine. Usaglašavanje zakonodavstva sa standardima Konvencije su aktivnosti predviđene u okviru procesa pridruživanja Evropskoj uniji u Akcionom planu za poglavlje 23 (pravosuđe i osnovna prava). U 2018. godini Srbija je podnela  prvi periodični izveštaj Savetu Evrope (ekspertskoj grupi GREVIO) o primeni Konvencije.

Događaj je deo projekta „Nadzor javnih politika: prEUgovor prati reforme u poglavljima 23 i 24” koji je podržala Evropska unija svojim programom „Civil Society Facility” u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA).