Ovaj tekst je sastavni deo prvog broja Informatora o poglavljima 23 i 24 rEUformator.

Samo polovina građana Srbije veruje policiji, a veliki procenat smatra da su unutar policije raspostranjeni korupcija i uticaj političara

Rezultati istraživanja javnog mnenja koje su BCBP i IPSOS obavili u junu 2015. godine pokazuju da građani smatraju da unutar policije postoji korupcija, da policija najmanje služi građanima a najviše Vladi i političkim partijama, kao i da je poverenje građana u policiju poljuljano.

Za koga radi policija?

Mišljenja građana Srbije o tome u kom pravcu policija najviše deluje su podeljena. Svega 27% građana veruje da policija najviše deluje kao servis građana, od kojih najveći deo čine oni sa preko 60 godina, a najmanji deo mladi ljudi starosti od 18-29 godina. Većina građana veruje da policija služi političarima ili sama sebi. Četvrtina smatra da policija deluje kao sredstvo za zaštitu interesa Vlade, četvrtina da policija deluje kao sredstvo za zaštitu interesa političkih partija, a 23% građana  smatra da policija služi da zaštiti interese ljudi u vrhu same policije.

Delovanje policije:

U kom svojstvu policija u Srbiji deluje najviše - kao sredstvo u službi građana, kao sredstvo za zaštitu interesa Vlade ili kao sredstvo za zaštitu interesa političkih partija?

Poverenje građana Srbije u policiju

Ovo je u skladu sa percepcijom da je stepen politizacije policije veliki. Naime, čak 77% građana smatra da političari utiču na rad policije, a svega 2 % građana veruje da takav uticaj ne postoji.

Građani policiju vide i kao korumpiranu, pa dve trećine građana Srbije (70%) smatra da je korupcija rasprostranjena unutar policije, 26% smatra da korupcija nije rasprostranjena, dok svega 4% građana veruje da korupcija u policiji ne postoji. Sa druge strane, prema istraživanju javnog mnjenja o korupciji o policiji iz 2013. godine, 90% građana je smatralo da je policija korumpirana u većoj ili manjoj meri,  a svega 3% građana smatralo je da policija uopšte nije korumpirana.

 

Kao najkorumpiranije delove policije građani navode saobraćajnu policiju, policiju koja se bavi suzbijanjem privrednog kriminala, te graničnu policiju. Mito policajcu dao je svaki dvanaesti građanin koji je imao kontakt sa policijom, i to davanjem novca, poklona, plaćanjem obroka ili obećavanjem neke  protivusluge.

Ocena boraca protiv korupcije u policiji

Građani prepoznaju organizacije civilnog društva kao činioce u borbi protiv korupcije. 28% građana ulogu OCD vidi kroz saradnju sa državom, a 21% građana smatra da OCD trebaju neposredno da učestvuju u borbi protiv korupcije. Određen broj građana veruje da uloga civilnog društva u borbi protiv korupcije treba da bude pomoćna. Tako, svaki šesti  građanin smatra da je uloga OCD da predlažu preporuke za borbu protiv korupcije, a svaki deseti građanin ističe da OCD treba da pružaju pomoć žrtvama korupcije.

Većina građana Srbije misli da i Evropska unija treba da ima značajnu ulogu u borbi protiv korupcije u Srbiji, i to bilo kroz pružanje finansijske podrške, bilo uslovljavanjem te podrške dobrim rezultatima u borbi protiv korupcije ili kroz pomaganje jačanja institucija i savetovanjem vlasti.

Po pitanju uspešnosti Vlade u suzbijanju korupcije, za svakog drugog građanina (52%), Vlada je uspešno obavljala ovaj

zadatak. Malo manje od polovine građana (45%) smatra da Vlada nije bila uspešna u borbi protiv korupcije. Slična podela deli javno mnenje Srbije i po pitanju poverenja u policiju -  neznatno više od polovine građana (52%) veruje policiji, dok 47% nema poverenja u nju. Policiji više veruju stariji građani koji imaju preko 60 godina, kao i oni sa osnovnim i nižim obrazovanjem. Takođe, poverenje u policiju je veće u ruralnim oblastima u odnosu na gradsku sredinu.

Istraživanje je obavljeno u okviru projekta „Puls integriteta i poverenja u policiju na Zapadnom Balkanu (POINTPULSE)“, simultano sa istim istrživanjem u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i na Kosovu.

Dunja Tasić