Ovaj tekst je sastavni deo trećeg broja Informatora o poglavljima 23 i 24 rEUformator.

Koalicija prEUgovor je predstavila nezavisni Izveštaj o napretku Srbije u poglavljima 23 i 24, a zaključak konferencije za štampu je da je potrebno što skorije otvaranje ovih poglavlja

Koalicija organizacija civilnog društva prEUgovor prati napredak Srbije u sprovođenju politika iz poglavlja 23 (pravosuđe i osnovna prava) i 24 (pravda, sloboda i bezbednost), a jedan od proizvoda rada koalicije je i nezavisni, polugodišnji Izveštaj o napretku Srbije u poglavljima 23 i 24, koji je 30. novembra predstavljen javnosti u Medija centru u Beogradu.

Ostvaren nedovoljan napredak u ispunjenju mera iz Akcionih planova za poglavlja 23 i 24

Izveštaj je podeljen na tri potpoglavlja: Politički kriterijumi, Poglavlje 23 i Poglavlje 24, a svako od ova tri potpoglavlja sadrži preporuke za koje koalicija smatra da Srbija treba da ispuni kako bi odgovorila na preporuke Evropske komisije u pregovaračkom procesu vezanom za ova dva poglavlja. Ideja je da ovaj izveštaj predstavlja “dodatnu vrednost” i da pruži drugačiji ugao posmatranja u odnosu na Izveštaj Evropske komisije za Srbiju, pre svega zbog činjenice da su članice prEUgovora pratile one preporuke koje ulaze u specifične tematike kojima se one bave.

Odnos države prema nezavisnim državnim organima

Prvo potpoglavlje koje se bavi političkim kriterijumima, navodi da se odnos vlasti prema nezavisnim državnim organima pogoršao u poslednjih godinu dana, što se pre svega odnosi na postupanje po zahtevima i odlukama Zaštitnika građana. Naročito je problematičan slučaj opstrukcije kontrole zakonitosti rada Zaštitnika građana povodom incidenta na Paradi ponosa 2014. godine, od strane Ministarstva odbrane i VBA.  Jasna reakcija najviših nosilaca vlasti povodom ovog slučaja je izostala, što je zabrinjavajuće. Takođe se često dešava da Narodna skupština odbija da usvoji ili raspravlja o amandmanima na zakone koji su upućeni od strane nezavisnih državnih organa. Problematičan je, dakle, tretman vladajućih političkih struktura prema nezavisnim državnim organima.

Borba protiv korupcije

Drugo potpoglavlje, koje se bavilo poglavljem 23, fokusiralo se na raznorodne preporuke Evropske komisije, među kojima su i one koje se odnose na borbu protiv korupcije,  a zaključak je da je veliki deo planova iz Akcionog plana za sprovođenje antikorupcijske strategije ostao neispunjen - primera radi, kasni se sa donošenjem mnogih zakona poput Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, ali je sa druge strane pozitivno donošenje Zakona o zaštiti uzbunjivača i donošenje seta medijskih zakona.

Položaj društveno osetljivih grupa

Kada su u pitanju osnovna prava, a pre svega načelo zabrane diskriminacije i položaj  društveno ranjivih grupa, Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost formiralo je Radnu grupu za izradu novog Zakona o rodnoj ravnopravnosti, a trenutno su nedostupne informacije dokle se stiglo u izradi ovog zakona niti kakvi su bili rezultati javne rasprave. Pozitivno je što je Vlada usvojila Akcioni plan za primenu Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2014. do 2018. godine, ali brine to što, čak dve godine nakon ratifikacije Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, Srbija nije izmenila svoje zakonodavstvo u skladu sa tom Konvencijom.

Upravljanje migracijama i sistemom azila

Što se tiče upravljanja migracijama i sistemom azila u Srbiji, zaključak koalicije prEUgovor je da u prethodnom periodu nije bilo značajnog napretka. Potrebno je da Vlada definiše svoju poziciju prema ljudima koji su izrazili nameru da traže azil u Srbiji, kao i da Srbija, u saradnji sa EU i regionalnim vladama, preuzme odgovornost za određeni broj izbeglica - kvote, u skladu sa sopstvenim ekonomskim i socijalnim uslovima. Pozitivnih pomaka ipak ima - usvojen je Plan za reagovanje u slučaju povećanog broja migranata, a od septembra 2015. godine radi se na sprovođenju twinning projekta vezanog sa procesom reformi u oblasti azila. Takođe je pohvalno što je zvanični odgovor od početka izbegličke krize bio veoma human i da se pruža medicinska nega i zadovoljavaju osnovne potebe izbeglica i migranata.

Trgovina ljudima

Polje trgovine ljudima je u Srbiji već četiri godine strateški, a dobrim delom i institucionalno neporkiveno -  čeka se na usvajanje nove Strategije za suzbijanje i borbu protiv trgovine ljudima i Akcionog plana. Pozitivna je odluka da se osnuje kancelarija Nacionalnog izvestioca za trgovinu ljudima u Srbiji, ali nije precizirano kada će se uspostaviti ovo telo. Akcioni planovi za poglavlja 23 i 24 bi trebalo da budu više usaglašeni kada je u pitanju trgovina ljudima, što se pre svega odnosi na zaštitu žrtava u sudskom postupku i kompenzaciju za žrtve krivičnih dela sa elementima nasilja.

Policijska saradnja i borba protiv organizovanog kriminala

Pozitivno je što je  izmenama i dopunama Zakona o policiji omogućeno formiranje Sektora za ljudske resurse i Sektora za strateško planiranje,  međunarodnu saradnju i evropske integracije, što može u velikoj meri doprineti racionalizaciji rada u MUP-u. Izvršena je analiza upravljanja ljudskim resursima na osnovu koje je napisan strateški plan, a potrebno je osigurati posvećenost i transparentnost nastavka reforme policije u osom smeru.

Koalicija prEUgovor