Ovaj tekst je sastavni deo petog broja Informatora o poglavljima 23 i 24 rEUformator.

Ekspertska grupa Saveta Evrope (GREVIO) je usvojila upitnik na osnovu kog će biti praćana primene Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama. Upitnik sadrži detaljna pitanja u vezi sa svim aspektima sadržanim u poglavljima II - VII ove Konvencije.

Istovremeno, sačinjen je preliminarni vremenski plan izveštavanja država o primeni Konvencije za period 2016/2017. Republika Srbija neće izveštavati u ovom periodu, dok od država iz regiona, jedino Crna Gora ima obavezu da dostavi svoj izveštaj u naznačenom period.

Utvrđen sadržaj i raspored izveštavanja država o primeni Konvencije protiv nasilja prema ženama

Sve države članice Saveta Evrope svrstane su u 5 grupa za izveštavanje na osnovu nekoliko kriterijuma. U obzir je uzet redosled po kome su države ratifikovale Konvenciju, razlike u pogledu geografske lokacije i pravnih sistema ovih država, kao i obaveze izveštavanja država prema drugim međunarodnim telima (GRETA i CEDAW komitet). Od ukupno 21 države koje su pristupile Konvenciji, izabrano je osam, među kojima su Austrija i Monako prve.

U procesu izveštavanja moći će da učestvuju i nevladine organizacije koje deluju u oblasti zaštite žena od nasilja u porodici i u partnerskom odnosu. Dobijeni podaci pomoći će da se utvrdi na koji način i u kom obimu se primenjuje Konvencija u svim državama koje su pristupile ovom međunarodnom instrumentu.

AŽC