Ovaj tekst je sastavni deo sedmog broja rEUformatora - informatora o poglavljima 23 i 24.

Evropska mreža Žene protiv nasilja (WAVE) pokrenula je kampanju o pravima žena žrtava nasilja i njihove dece da dobiju podršku i zaštitu. Ova kampanja zahteva od država da slede standard podrške žrtvama, koji postavlja Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici.

Evropska kampanja „STEP UP!"

Iako je nasilje prema ženama i dalje najrasprostranjeniji oblik kršenja ljudskih prava, evropske države ne uspevaju da obezbede ženama i njihovoj deci zadovoljavajući pristup specijalizovanim uslugama podrške. Samo 15 od 46 evropskih država ima specijalizovane SOS telefone, ne postoje centri za podršku žrtvama seksualnog zlostavljanja, a nedostaje i više desetina hiljada mesta u skloništima za žene. Usluge podrške su od vitalnog značaja za osnaživanje žena i njihove dece za izlazak i život bez nasilja. Zbog toga je Evropska mreža Žene protiv nasilja (WAVE) pokrenula kampanju o pravima žena žrtava nasilja i njihove dece da dobiju podršku i zaštitu.

Situacija u Srbiji je slična. Iako je ženskim organizacijama u prošloj godini SOS telefon zazvonio najmanje 11.000 puta, samo devet od 29 organizacija dobilo je podršku za svoj rad iz lokalnih budžeta. Ova podrška u proseku iznosi oko 150.000 dinara godišnje, što je daleko ispod minimuma potrebnog za njeno funkcionisanje.

Evropsku kampanju u Srbiji podržale su Mreža žena protiv nasilja i kampanja „Potpisujem!”.

Tanja Ignjatović, Autonomni ženski centar (AŽC)