Tekst je sastavni deo Izveštaja koalicije prEUgovor o napretku Srbije u poglavljima 23 i 24 za period od novembra 2015. do aprila 2016. godine.

Proceduralna prava - maj 2016.

Za treći kvartal 2015 bilo je predviđeno usvajanje nacrta Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći usaglašenim sa pravnim tekovinama EU. Međutim, Zakon još uvek nije usvojen. Na veb-sajtu Ministarstva pravde nema informacija o tome da li je nacrt Zakona izmenjen u skladu sa  mišljenjem TAIEX eksperta jer je dostupna  samo verzija nacrta Zakona iz februara 2015[1]. Republički sekretarijat za javne politike objavio je svoje mišljenje na nacrt Zakona u oktobru 2015[2], koja verzija nacrta Zakona ima tri člana više u odnosu na verziju nacrta Zakona koje se nalazi na veb-sajtu Ministarstva pravde. Sekretarijat je naveo da nacrt Zakona sadrži delimičnu analizu efekata zakona i da Ministarstvo treba da preispita članove 6, 7. i 8. nacrta Zakona[3]. Radna grupa Ministarstva pravde nije nikada objavila izveštaj o svim primljenim komentarima, niti o tome koji su komentari prihvaćeni ili nisu prihvaćeni i zašto.

Država je takođe planirala da sprovede analizu normativnog okvira za primenu minimalnih standarda u vezi sa pravima, podrškom i zaštitom žrtava kriminala / oštećenih strana u skladu sa Direktivom 2012/29/EU, kako bi se precizirao način izmene normativnog okvira radi inkorporiranja posebnih prava žrtava, kao što su pravo lica da razume i da ga drugi razumeju, prava žrtava prilikom upućivanja žalbe, prava na primanje informacija, prava na tumačenje i prevođenje, pravo na pristup uslugama podrške žrtava, prava u vezi sa zaštitom žrtava i prepoznavanjem njihovih posebnih potreba za zaštitom (uključujući pojedinačnu procenu). Iako je to predviđeno za četvrti kvartal 2015, još uvek nemamo informacija o tome da li je ta aktivnost uopšte započela.

Preporuke

  • Usvojiti odgovarajući zakon o besplatnoj pravnoj pomoći.
  • Izmeniti i uskladiti zakone i podzakonska akta u skladu sa minimalnim standardima u vezi sa pravima, podrškom i zaštitom žrtava kriminala / oštećenih lica u skladu sa Direktivom 2012/29/EU.
 

[1] http://www.mpravde.gov.rs/sekcija/53/radne-verzije-propisa.php.

[2] http://www.rsjp.gov.rs/m/Mi%C5%A1ljenje---Nacrt-zakona-o-besplatnoj-pravnoj-pomo%C4%87i/1171.

[3]http://www.rsjp.gov.rs/misljenja/1171/mis/Mi%C5%A1ljenje%20-.%20Nacrt%20zakona%20o%20besplatnoj%20pravnoj%20pomo%C4%87i.PDF.