Sve opštine i gradovi u Srbiji (bez teritorije Kosova i Metohije) bile su dužne da usvoje Lokalni antikorupcijski plan (LAP) do 30. juna 2017. godine. Do 1. oktobra 2018. ovu obavezu iz Akcionog plana za Poglavlje 23 ispunilo je oko 40 odsto Jedinica lokalne samoprave (JLS), navodi Zlata Đorđević iz Transparentnosti Srbija.

Foto: Pixabay

Foto: Pixabay

Tekst je sastavni deo trinaestog broja biltena rEUformator - informatora o poglavljima 23 i 24.

Naime, 82 lokalne samouprave, odnosno 57%, ima usvojene LAP-ove, ali svega njih 62 ima planove koji su u skladu sa Modelom koji je izradila Agencija za borbu protiv korupcije (ABPK), u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO).

Za merenje uspešnosti aktivnosti 2.2.10.37 u Akcionom planu za Poglavlje 23 (AP 23) - „Skupštine autonomnih pokrajina i lokalnih samouprava usvajaju lokalne akcione planove i obrazuju stalno radno telo za praćenje i sprovođenje lokalnih akcionih planova“ utvrđen je indikator „Usvojeni lokalni akcioni planovi i obrazovano radno telo za njihovo praćenje i sprovođenje.“ Kao krajnji rok za realizaciju ove aktivnosti naveden je II kvartal 2017. Međutim, do tog roka, samo je jedna lokalna samouprava usvojila LAP, ali ta aktivnost nije ispunjena u potpunosti jer istovremeno nije formirala i radno telo koje će pratiti sprovođenje Plana. 

AP za Poglavlje 23 je propisao da LAP treba da bude urađen u skladu sa Modelom ABPK koji je, međutim, lokalnim samoupravama ponuđen tek par meseci pre isteka roka, u aprilu 2017. godine. Ovo bi mogao da bude jedan od uzroka za neispunjavanje obave obaveze. Činjenica je, međutim, da je usvajanje lokalnih antikorupcijskih planova bilo predviđeno i Nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine.

Naime, cilj 3.1.5. Strategije- „Usvojeni pokrajinski i lokalni akcioni planovi za borbu protiv korupcije čije sprovođenje nadziru stalna radna tela pokrajinskih, odnosno lokalnih skupština“ - nije sproveden ni pre AP 23. Stoga bi uzroke ipak trebalo tražiti u nespremnosti lokalnih samouprava da se bore protiv korupcije, kao i u njihovom neprepoznavanju značaja transparentnosti rada, prevencije i uspostavljanja dobrog upravljanja kao prioriotetnog zadatka. LAP mora da bude preventivni mehanizam i mehanizam za uvođenje načela dobre uprave u rad organa i službi JLS.

Forma umesto suštine

Analiza usvojenih LAP-ova pokazuje da se u najvećem broju slučajeva radi o pukom ispunjavanju obaveze, a ne istinskom zalaganju da se obezbede demokratski procesi koji bi korupciju sveli na društveno podnošljiv nivo, uz usvajanje standarda i vrednosti Evropske unije. Najveći broj mera i očekivanih rezultata je samo prepisan iz Modela, a rokovi su određivani nasumično.

Ovi planovi bi trebalo da predstavljaju dokumente u kojima se identifikuju nadležnosti, oblasti, procesi i procedure koji su rizični za nastanak različitih oblika korupcije i kojima se predlažu načini za upravljanje ovim rizicima, odnosno načini za njihovo otklanjanje. Primenom ovih planova JLS jačaju svoju otpornost na nastanak korupcije, na nepravilnosti i zloupotrebe javnih resursa, odnosno jačaju svoje kapacitete za zaštitu, zastupanje i ostvarivanje javnog interesa lokalne zajednice. Kako je navedeno u nacionalnoj strategiji, planovi treba da obezbede „transparentan rad organa teritoritorijalne autonomije, lokalne samouprave i njima podređenih javnih preduzeća, kao i transparentno kreiranje i trošenje budžeta i adekvatan odgovor civilnog društva i medija na korupcijske izazove.“

Niko nije odgovoran

ABPK je Akcijom planom za Poglavlje 23 odgovorna za izradu Modela i analizu pravnog okvira kojim je regulisana lokalna samouprava i teritorijalna autonomija na rizike od korupcije, ali obaveza izrade LAP nije predviđena Zakonom o Agenciji za borbu protiv korupcije, kao ni nacrtom zakona o suzbijanju korupcije čije se usvajanje očekuje do kraja ove godine. Akcioni plan, za razliku od Nacionalne strategije, ne predviđa i analizu, odnosno suštinu planova za prevenciju, već samo formalno zahteva usvajanje Plana i formiranje radnog tela, bez analize efekata, ocene uspešnosti sprovođenja i odgovornosti za neuspostavljanje preventivnih mehanizama.

Za meru 2.2.10.37. Savet je naveo da je realizacija u roku, međutim, tačna ocena ispunjenosti bi bila da aktivnost nije realizovana, jer je svega šest lokalnih samouprava formiralo tela za praćenje sprovođenja LAP-a uglavnom u skladu sa Modelom ABPK, dok je ukupno 15 JLS formiralo ova tela. Aktivnost se može smatrati realizovanom tek kada JLS usvoje LAP i formiraju tela za monitoring, u skladu sa Modelom.

Lokalne samouprave treba da:

  • formiraju radno telo za izradu antikorupcijskog plana;
  • izrade nacrt plana u skladu sa Modelom koji je izradila Agencija za borbu protiv korupcije;
  • sprovedu javnu raspravu o nacrtu plana, analiziraju komentare i predloge pristigle tokom javne rasprave;
  • izrade i objave izveštaj o javnoj raspravi;
  • izrade finalnu verziju predloga antikorupcijskog plana;
  • usvoje plan u lokalnoj skupštini;
  • formiraju radno telo za praćenje i sprovođenje antikorupcijskog plana.

Nesumnjivo je najvažnije da u radnom telu za izradu LAP budu predstavnici JLS, ali i civilnog društva, medija i druge zaiteresovane javnosti, kako bi se obezbedilo da u Plan zaista uđu one oblasti iz Modela koje su neophodne određenoj JLS, ali i da uvaži sve specifičnosti konkretne JLS.

Evropske vrednosti na papiru

Vrednosti na kojima bi trebalo da budu utemeljeni lokalni planovi, kao i proces njihove izrade, usvajanja i primene uglavnom su iste one vrednosti na kojima počiva svaki koncept dobrog upravljanja: odgovornost, transparentnost, participacija, proaktivnost, autentičnost i poštovanje specifičnosti lokalne zajednice. Primena ovih vrednosti trebalo bi da dovede do smanjenja i ograničenja diskrecionih ovlašćenja, potpune javnosti rada, uvođenje moralne, političke, disciplinske, prekršajne i krivične odgovornosti, uvođenje adekvatnog nadzora i kontrole, smanjenje i skraćivanje procedura.

Proces usvajanja planova, kao i analiza načina donošenja na žalost, nameću bojazan da će ovi dokumenti ostati samo slovo na papiru. Naravno, biće štiklirano u izveštajima prema EU kao ispunjena obaveza i to će biti dovoljno, jer se ni do sada nije pokazala volja da se zaista nešto suštinski promeni i da naše društvo krene ka dostizanju evropskih vrednosti. I tako će ostati sve dok se ne uspostavi odgovornost i ne utvrde obaveze i kazne.