Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Srbije je krajem maja 2018. godine organizovalo radni sastanak na kome je predstavljen revidirani Akcioni plan (AP) za pregovaračko poglavlje 24 – Pravda, slobda, bezbednost. Iako je ranije najavljivana ozbiljna revizija, tj. revizija koja se neće svesti na prilagođavanje poslovično prekoračivanih rokova, u oblasti suzbijanja trgovine ljudima do toga nije došlo.

A gde su žrtve trgovine ljudima?

Foto: Pixabay

Revidirani Akcioni plan u oblasti borbe protiv trgovine ljudima pati i od suštinskih i od tehničkih nedostataka. Naime, što se tiče aktivnosti, jedine izmene izvršene kroz reviziju AP za Poglavlje 24 u oblasti suzbijanja trgovine ljudima odnose se na brisanje onih koje su već sprovedene (to su usvajanje Strategije za ovu oblast, imenovanje koordinatora, Procena pretnje od teškog i organizovanog kriminala - SOCTA analiza), dok nijedna nova nije uvedena.

Čak i letimičan pogled na preostale aktivnosti ukazuje na dramatičan nedostatak - nigde nema žrtava trgovine ljudima, a akcenat je suštinski na istragama i krivičnom gonjenju. Ovakav pristup razradi aktivnosti je, između ostalog, u suprotnosti i sa samom Preporukom 8 Evropske komisije, koja kaže da Srbije treba „preduzeti korake usmerene u pravcu... proaktivne identifikacije i adekvatne zaštite žrtava trgovine ljudima.“ Aktivnost koja se odnosila na proaktivnu identifikacije žrtava iz prethodnog AP za Poglavlje 24 je izbrisana, a nikako se ne može smatrati ispunjenom.

Na ovaj način ne samo da je propuštena prilika da se isprave nedostaci uočeni u prethodnoj verziji Akcionog plana - da se oblast suzbijanja trgovine ljudima skoro isključivo posmatra kroz njen policijsko-pravosudni aspekt, već su ti nedostaci još više prisutni. Zbog toga bi bilo neophodno, kroz jednu ili više aktivnosti, makar se dotaći pomoći i zaštite žrtava, pre svega u oblasti identifikacije, pristupa pravdi, pristupa kompenzaciji, oporavka i zaštite, kao i saradnje u pružanju pomoći i zaštite.

Kao i prethodna verzija Akcionog plana za Poglavlje 24, i ova revidirana pati od neadekvatnog ili nedovoljno preciznog formulisanja pokazatelja rezultata, nadležnih organa, rokova, pa čak i izvora za proveru.

Tako, na primer, za aktivnost 6.2.8.5 čiji je cilj „Poboljšati organizacione kapacitete Uprave kriminalističke policije kroz specijalizaciju inspektora na lokalnom i regionalnom nivou u oblasti borbe protiv trgovine ljudima, u skladu sa najboljom praksom Evropske unije“, kao pokazatelj rezultata se navodi „Upoznavanje najbolje prakse u Evropskoj uniji kroz studijske posete”, iako je to aktivnost. Ili, kod aktivnosti 6.2.8.7

„Izraditi podzakonski akt koji se odnosi na metodologiju rada Zajedničkih istražnih timova u skladu sa sprovedenom analizom“, pokazatelj rezultata i izvor za proveru rezultata su isti, dok su kod naredne aktivnosti pokazatelj rezultata i izvor za proveru formulisani kao aktivnosti.

Iako se može reći da se radi o tehničkim propustima, neki od njih su prisutni još od inicijalne verzije Akcionog plana. Dobro formulisanje indikatora, sa jednakim stepenom opštosti, izvora za proveru, nadležnog organa za realizaciju aktivnosti i rokova je pre svega u funkciji kvalitetnog planiranja, ali takođe i izveštavanja o napretku. Bez toga ćemo i dalje imati situaciju da se kao sprovedene označavaju aktivnosti čije sprovođenje jedva da je počelo, da realizacija aktivnosti nije u mandatu organa koji je označen kao nadležan za sprovođenje, kao i da se posredno uvodi odgovornost međunarodnih organizacija za sistemske promene i slično.

Ivana Radović
ASTRA - Akcija protiv trgovine ljudima