U novoj godišnjoj Reformskoj agendi koalicija prEUgovor pruža kratki pregled i preporuke o ključnim problemima na čijem rešavanju treba raditi u 2021. godini u okviru procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji.

Reformska agenda koalicije prEUgovor za 2021. godinu

Borba protiv pandemije COVID-19 i upravljanje njenim ekonomskim i socijalnim posledicama nastavlja se i u 2021. godini. Očekuje se početak velike debate o reformi Evropske unije i operacionalizacija nove metodologije proširenja koju je prihvatila i Srbija.

Prethodnu godinu obeležio je zastoj pristupnog procesa Srbije. Prvi put nije otvoreno nijedno pregovaračko poglavlje, što je jasna posledica nedovoljnog napretka Srbije u ključnim oblastima evropskih integracija - demokratiji i vladavini prava. Pandemija i vanredno stanje ogolili su i produbili zarobljavanje države, koje godinama teče uporedo sa pristupnim pregovorima, o čemu prEUgovor redovno izveštava.

Koalicija prEUgovor iznova podseća EU da je politika proširenja njen najefektivniji spoljnopolitički instrument i temelj njenog uticaja na Zapadnom Balkanu, a Vladu Srbije da proces pristupanja ne sme biti cilj sam po sebi, već sredstvo za ostvarenje suštinskog napretka u daljoj demokratizaciji i uređenju zemlje, zasnovanog na vladavini prava. Politička volja za nastavak procesa proširenja mora da bude vidna i jasna sa obe strane kako bi se nastavilo sa reformama.

U tom kontekstu, koalicija prEUgovor poziva EU:

 • da što pre sa Vladom Srbije utvrdi kako će se nova metodologija primenjivati na pristupne pregovore Srbije;

 • da uključi države Zapadnog Balkana u rad Konferencije o budućnosti Evrope i time im uputi jasnu poruku da imaju perspektivu članstva;

 • da efikasnije odgovori na izazove zarobljavanja država na Zapadnom Balkanu tako što će naručiti izradu nezavisne analize mehanizama zarobljene države;

 • da nove fondove iz ekonomskog i investicionog plana za Zapadni Balkan uslovi ostvarivanjem solidnog napretka u poštovanju standarda vladavine prava u državama koje teže učlanjenju;

 • da pruži pozitivan primer zemljama u procesu pristupanja delotvornim odgovorom na problem vladavine prava u pojedinim državama članicama.

prEUgovor poziva Vladu Srbije:

 • da za novog šefa Pregovaračkog tima imenuje eksperta sa iskustvom;

 • da ne relativizuje loše ocene i rangiranje Srbije u relevantnim međunarodnim indeksima, već da se posveti rešavanju uočenih problema.

Koalicija ponavlja svoju zabrinutost u vezi sa:

 • nedostatkom dijaloga u medijima i ključnim demokratskim institucijama kao što je Narodna skupština. U okolnostima kada se dijalog između svih relevantnih političkih aktera ne može obezbediti korišćenjem parlamentarnih mehanizama postoji sve veća potreba za suštinskom raspravom o pitanjima od javnog interesa, kako u medijima, tako i korišćenjem drugih mehanizama društvenog dijaloga, kao što je organizovanje javnih slušanja u Skupštini, održavanje javnih konsultacija u vezi sa kreiranjem politika ili učestvovanje u međustranačkom dijalogu o ključnim pitanjima, uz posredovanje EU;

 • slabljenjem nezavisnih državnih institucija i dalje ometa sprovođenje spoljnog nadzora nad izvršnom vlašću;

 • kontinuiranim napadima na organizacije civilnog društva, istraživačke novinare, sindikate, opoziciju i sva lica, uključujući i predstavnike EU institucija, koji izražavaju kritiku prema Vladi Srbije i/ili zvaničnim politikama. Ovi napadi se nastavljaju ne samo u provladinim medijima i na društvenim mrežama već i u izjavama visokih zvaničnika i tokom skupštinskih rasprava.

Kada je reč o poglavljima 23 i 24, prEUgovor podseća:

 • ključni izazovi, utvrđeni tokom dosadašnjeg sprovođenja reformi u oblasti vladavine prava, nisu u potpunosti rešeni u revidiranim akcionim planovima;

 • novi mehanizam za koordinaciju i monitoring za AP 23 treba što pre da postane operativan i transparentan;

 • ubrzavanje reformskih aktivnosti nakon zastoja u 2020. ne bi smelo da ide na uštrb procesa konsultacija, koji prethode usvajanju normativnih i strateških akata;

 • potrebno je uspostaviti bolju koordinaciju aktivnosti koje se preklapaju u akcionim planovima za poglavlja 23 i 24, a posebno kada je reč o izmeni krivičnog zakonodavstva.

Pročitajte više u Reformskoj agendi koalicije prEUgovor za 2021. godinu. Dokument sadrži i sažet prikaz sa preporukama u specifičnim oblastima obuhvaćenim poglavljima 23 i 24, kao što su nezavisnost pravosuđa, borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, zabrana diskriminacije i rodna ravnopravnost, migracije i azil, između ostalog. 

Izradu ovog dokumenta finansijski je podržala Evropska unija u okviru projekta „PrEUgovor nadzor politika: izgradnja savezništava za jači uticaj u neizvesnoj budućnosti“. Za stavove iznete u dokumentu odgovorna je jedino koalicija prEUgovor i ne može se ni u kom slučaju smatrati da oni odražavaju stavove Evropske unije.

 

Galerija