Javne nabavke u poglavljima 23 i 24

U novom prEugovor predlogu praktične politike Centar za primenjene evropske studije (CPES) analizira sistem javnih nabavki u Srbiji iz ugla poglavlja 23 i 24 i nudi preporuke za unapređenje domaćeg pravnog okvira i prakse u ovoj oblasti.

Javne nabavke, kao značajan deo javne potrošnje, igraju jednu od glavnih uloga u jačanju efikasnosti javnog sektora i uspostavljanju poverenja građana, kako u sam sistem javnih nabavki, tako i u nadležne institucije koje vrše nadzor nad primenom propisa i sprovođenjem postupaka iz ove oblasti. Kao oblast, javne nabavke su upravo zbog obimne potrošnje koja ih prati, osetljive na  nepravilnosti i neregularnosti u svim fazama sprovođenja. Neadekvatno realizovane javne nabavke dvostruko negativno utiču i na rad svih naručilaca: troškovi njihovog funkcionisanja se uvećavaju, dok je kvalitet usluga koje pružaju građanima slabiji od potrebnog.

Borba protiv neregularnosti je, dakle, jedan od primarnih ciljeva celokupnog sistema javnih nabavki. Ako imamo u vidu da se u Republici Srbiji godišnje na javne nabavke potroši oko 3.300.000.000 evra, nameće se zaključak da u ovoj oblasti postoji rizik od radnji i pojava čiji je cilj nezakonito favorizovanje određenih ponuđača i diskriminacija ostalih, a sve radi zadovoljenja određenih finansijskih, političkih i drugih pojedinačnih interesa ili interesa interesnih grupa i sl. Neregularnost u javnim nabavkama može biti i korupcija, koja je njihov pojavni oblik. Sistem javnih nabavki bi trebalo da obezbedi efikasnu prevenciju korupcije i ostalih neregularnosti, te da omogući njihovo efikasnije sankcionisanje ukoliko se pojave.

Suzbijanje neregularnosti i borba protiv korupcije u javnim nabavkama mora se sprovoditi različitim merama koje prožimaju sve tri faze procesa javne nabavke: planiranje, sprovođenje postupka javne nabavke (dodela ugovora o javnoj nabavci) i izvršenje ugovora. Sistem javnih nabavki trebalo bi da obezbedi efikasnu prevenciju korupcije i da omogući njeno lakše sankcionisanje ukoliko se pojavi. Zbog toga se suzbijanje neregularnosti i borba protiv korupcije ne mogu smatrati isključivo pitanjem sprovođenja posebnih antikorupcijskih mera, već treba da budu cilj koji se ostvaruje različitim aspektima reforme sistema javnih nabavki, kao što je, na primer, povećanje transparentnosti, ali svakako i boljim informisanjem javnosti (posebno, organizacija civilnog društva) i boljom edukacijom svih aktera u postupcima javnih nabavki.

Generalno, pitanju sukoba interesa, neregularnostima i korupciji u javnim nabavkama posvećeno je dosta pažnje u Evropskoj uniji, što ima poseban značaj kada se ima u vidu status Republike Srbije u pregovorima za pristupanje toj međuvladinoj i nadnacionalnoj zajednici dvadeset osam država Evrope. Posebnu ulogu u tome ima Evropska antikorupcijska kancelarija (OLAF) sa brojnim objavljenim istraživanjima, studijama i publikacijama o borbi protiv korupcije i sukobu interesa u javnim nabavkama.

U delu Poglavlja 5 pristupnih pregovora sa EU  pregovori su otvoreni na samom kraju 2016. godine. Evropska komisija postavila je tada pred Republiku Srbiju merila koja je potrebno ispuniti kako bi se zatvorilo ovo poglavlje, koja obuhvataju i usvajanje mehanizama za suzbijanje neregularnosti i korupcije u javnim nabavkama. Sa stanovišta ove analize, posebno su značajna merila kojima se zahteva jačanje mehanizama kontrole, uključujući i neposredno praćenje i poboljšanje transparentnosti faze izvršenja ugovora o javnim nabavkama i sistematskih procena rizika sa prioritizacijom kontrole u najosetljivijim oblastima i procedurama, kao i mere koje se odnose na prevenciju i borbu protiv korupcije i sukoba interesa u oblasti javnih nabavki.

Mere za sprečavanje korupcije u javnim nabavkama tema su i Poglavlja 23 koje se odnosi na pravosuđe, borbu protiv korupcije, osnovna prava i pravo građana EU. Za Poglavlje 24 koje se odnosi na pravdu, slobodu i bezbednost, takođe su značajne aktivnosti iz Poglavlja 5, koje će Srbija preduzeti u vezi sa sistemom javnih nabavki. Naime, suzbijanje organizovanog kriminala, te pravosudna i policijska saradnja (kao teme na koje se odnosi to poglavlje), posebno u oblasti javnih nabavki koja je veoma osetljiva na korupciju, izuzetno su značajni za pomenuto poglavlje.

predlogu praktične politike čitajte više o javnim nabavkama u okviru poglavlja 23 i 24, postojećem zakonskom okviru u Srbiji i preporukama za unapređenje.

Izradu ovog teksta podržala je Evropska unija svojom programom „Civil Society Facility”, a u okviru Instrumenta za pretpristupne pomoć (IPA). Za sadržaj ovog izveštaja isključivo je odgovoran izdavač, a stavovi izneti u njemu ne predstavljaju nužno i stavove Evropske unije.