Imajući u vidu da je proces reformi, iz ugla građana i građanki, vrlo često vidljiviji na lokalnom nivou vlasti, koalicija je prvi put odlučila da izradi Lokalni institucionalni barometar. Ovaj pionirski poduhvat obuhvata analizu rada šest odabranih institucija sa nižih nivoa vlasti, koje vrše svoje nadležnosti u oblastima iz Poglavlja 23 (Pravosuđe i osnovna prava), kao i iz Poglavlja 24 (Prava, sloboda, bezbednost).

Lokalni institucionalni barometar

Lokalni institucionalni barometar prati metodologiju koja je već isprobana u praksi i koja je razvijena za potrebe Institucionalnog barometra na nacionalnom nivou. Radi procene efikasnosti analiziranih institucija, metodologija i kreirani indikatori podeljeni su u tri različite „korpe”, koje odražavaju tri dimenzije institucionalnog funkcionisanja: internu efikasnost, institucionalnu povezanost i legitimnost institucije.

Predmet Lokalnog institucionalnog barometra bila je analiza rada sledećih šest institucija na nižim nivoima vlasti: Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman, Antikorupcijski mehanizmi Grada Novog Pazara, Prihvatilište za žene i decu ugrožene porodičnim nasiljem „Sigurna ženska kućaˮ pri Centru za socijalni rad Grada Novog Sada, Više javno tužilaštvo u Užicu, Savet za migracije Grada Subotice i Savet za bezbednost u Požegi.

Kao jedan od glavnih zaključaka Lokalnog institucionalnog barometra nameće se ograničena interna efikasnost pojedinih analiziranih institucija. Analiza je pokazala da Savet za migracije Grada Subotice i Savet za bezbednost u Požegi nisu imali nijedan sastanak od novembra 2020. godine, odnosno od 2019. godine. U slučaju antikorupcijskih mehanizama u Novom Pazaru analiza je pokazala da nije bilo niti jednog zabeleženog slučaja unutrašnjeg uzbunjivanja, kršenja Etičkog kodeksa ponašanja funkcionera i Kodeksa ponašanja zaposlenih.

Kada govorimo o transparentnosti rada analiziranih institucija, bitno je napomenuti da je potrebno uložiti dodatne napore kako bi pojedine institucije objavljivale relevantne podatke o svom radu i radnom učinku. Na primer, kada je reč o Pokrajinskom zaštitniku građana, od 2017. godine na zvaničnom sajtu i u javno dostupnim dokumentima nije moguće pronaći javno dostupna mišljenja i preporuke, kao i predloge za ocenu ustavnosti i zakonitosti. Kada govorimo o Višem javnom tužilaštvu u Užicu, u određenim delovima zvaničnog sajta ne postoji nijedan podatak, dok su pojedini delovi sajta poslednji put ažurirani još u februaru 2018. godine.

Na kraju, kada govorimo o institucionalnoj povezanosti analiziranih institucija, bitno je istaći da se, i pored navedenih nedostataka i poteškoća sa kojima se one susreću u svom svakodnevnom radu, može izvući zaključak da postoji dobra osnova, koja omogućava institucionalnu povezanost sa drugim akterima na lokalnom nivou vlasti. Kao primer možemo istaći „Sigurnu žensku kućuˮ iz Novog Sada, koja je prepoznata kao važan i nezaobilazan lokalni akter u borbi protiv svih oblika nasilja prema ženama i devojčicama. 

 

Lokalni institucionalni barometar