Imajući u vidu da predstoji izbor članova Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca iz reda advokature, u novoj brzoj reakciji koalicija prEUgovor ukazuje na opasnosti do kojih može dovesti nerešeno pitanje sukoba interesa advokata koji su članovi pravosudnih saveta i daje preporuke za njihovo otklanjanje.

Advokati u Visokom savetu sudstva i Državnom veću tužilaca  -  rizici za nastanak sukoba interesa

Advokatska komora Srbije objavila je u februaru 2021. godine spisak prijavljenih kandidata za članove Visokog saveta sudstva (VSS) i Državnog veća tužilaca (DVT) iz reda advokature. Među njima su i advokati koji postupaju kao branioci u pojedinim aktivnim predmetima, koji su izazvali veliku uznemirenost građana zbog svoje brutalnosti ili povezanosti sa državnim strukturama.

Narodna skupština tek treba da raspravlja o predloženim kandidatima i odluči o izboru. Pored toga, aktuelni predsednik nadležnog skupštinskog odbora je advokat i branilac u aktivnim predmetima, kao i član oba pravosudna saveta po funkciji.

 

Koalicija prEUgovor smatra da bi situacija u kojoj advokati nastavljaju da postupaju kao punomoćnici u sudskim i tužilačkim postupcima uporedo sa članstvom u VSS-u i DVT-u mogla ozbiljno da ugrozi nezavisnost sudija i samostalnost javnih tužilaca koji postupaju u tim predmetima. Ova opasnost proističe iz činjenice da članovi VSS-a i DVT-a odlučuju o izboru sudija i tužilaca na stalnu sudsku, odnosno tužilačku funkciju, kao i o disciplinskoj odgovornosti sudija i tužilaca.

U tom kontekstu veoma je važno utvrditi u kojoj meri su adekvatna pravila za sprečavanje i rešavanje sukoba interesa kod ovih javnih funkcionera. Iako nije nova, ova pravna situacija nije dovoljno uređena ni istražena, te koalicija prEUgovor ovom kratkom analizom nastoji da nadomesti ovaj nedostatak i ponudi moguća rešenja.

Izradu ovog dokumenta finansijski je podržala Evropska unija u okviru projekta „PrEUgovor nadzor politika: izgradnja savezništava za jači uticaj u neizvesnoj budućnosti”. Za stavove iznete u dokumentu odgovorna je jedino koalicija prEUgovor i ne može se ni u kom slučaju smatrati da oni odražavaju stavove Evropske unije.