Članica koalicije prEUgovor Transparentnost Srbija sačinila je komentare i predloge amandmana na revidiran Nacrt zakona o sprečavanju korupcije, koje je Ministarstvo pravde objavilo u februaru 2019. Komentari su podeljeni u tri grupe po celinama Nacrta.

Transparentnost Srbija zaključuje da se ciljevi zbog kojih se Zakon o sprečavanju korupcije (Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije) menja samo delimično postižu rešenjima koje je predložila Vlada u revidiranom nacrtu.

Ključne novine u Nacrtu, koje se odnosne na način izbora direktora i članova Odbora (Veća) Agencije za borbu protiv korupcije predstavljaju pogoršanje sa stanovišta nezavisnosti Agencije od političkih uticaja. Predloženi način izbora, kada je reč o članovima Odbora (Veća) može obezbediti da oni poseduju određeni minimalni nivo stručnosti za taj posao, što aktuelne zakonske odredbe ne garantuju. Međutim, način izbora u kojem nakon procesa pre-selekcije u kojem ključnu ulogu ima izvršna vlast, politička većina narodnih poslanika po svom nahođenju bira bilo kog od kandidata koji su zadovoljili traženi minimum, ne pruža garancije da će biti izabrani najstručniji kandidati već oni koji uživaju političku podršku.

Po trenutno važećem rešenju Narodna skupština praktično ima mogućnost da samo potvrdi ili odbije predloge koje su dali ovlašćeni predlagači, među kojima su i neki koji su nezavisni od izvršne

vlasti ili i od izvršne i od zakonodavne vlasti. Slično tome, jedan od razloga zbog kojih je ustanovljen Odbor (Veće) Agencije, bio je da predstavlja zaštitu direktora od neposrednog političkog uticaja, koji bi se vršio kroz izbor i razrešenje u Narodnoj skupštini. Umesto Skupštine koja bira i razrešava druge čelnike nezavisnih državnih organa, direktora Agencije na konkursu bira Odbor. Opravdanje za ovaj sistem jeste priroda postupanja Agencije, kontrola imovine i prihoda funkcionera, među kojima su i narodni poslanici, kao i kontrola finansiranja političkih stranaka i izbornih kampanja.

Još od početka procesa izrade novog zakona (model Agencije iz 2014), jedna od ideja vodilja bilo je jačanje nezavisnosti kroz povećanje broja nepolitičkih predlagača članova Odbora, ali oko toga nije bilo dogovora unutar radne grupe koja je pisala zakona, pa promene nisu ni predložene u prethodnim nacrtima. Predlozi i komentari civilnog društva koji su dati na prethodni nacrt Zakona o sprečavanju korupcije, iz avgusta 2018, nisu uzeti u obzir na adekvatan način i da po njima uglavnom nisu vršene izmene u zakonskom tekstu.

Zakon o sprečavanju korupcije (Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije) se menja radi ispunjavanja ciljeva iz ranije važeće Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji (2013-2018), koju je usvojila Narodna skupština, Akcionog plana za pregovaračko poglavlje 23 EU integracija Srbije i ispunjavanja preporuka međunarodnih organizacija čiji je Srbija član (GRECO), kao i radi otklanjanja problema koji su uočeni u praksi dosadašnje primene.

Izradu ove publikacije podržala je Evropska unija svojim programom „Civil Society Facility” u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). Za sadržaj ove publikacije odgovoran je isključivo izdavač, a izneti stavovi ne predstavljaju nužno i stavove EU.