foto: Pixabay

foto: Pixabay

Komentari na Predlog strategije suprotstavljanja iregularnim migracijama sa Akcionim planom za period od 2018. do 2020. godine deo su višegodišnjih nastojanja Grupe 484 da aktivnostima koje sprovodi podrži reformske procese u oblasti migracija u Republici Srbiji. Grupa 484 smatra pozitivnim to što su nadležne instuticije uočile značaj usvajanja strateškog dokumenta, kojim će biti definisane politike i ključni pravci delovanja u oblasti suzbijanja iregularnih migracija, kao jednog od najizazovnijih podsistema sistema upravljanja migracijama. Dodatno, usvajanjem ovog strateškog dokumenta formalno će biti ispunjen još jedan od uslova istaknutih u procesu pregovora sa Evropskom unijom.

Grupa 484 mišljenja je i da treba nastaviti proces revidiranja strateških dokumenata i pratećih akcionih planova, koji su relevantni u oblasti migracija. Pored potrebe da budu ispunjeni uslovi koje nameće proces pregovora sa EU, posebno je važno istaći da reforme strateških dokumenata treba inicirati i radi dostizanja horizontalne i vertikalne usklađenosti i usaglašenosti sa novousvojenim propisima u oblasti reforme javnih politika i planskog sistema. Posmatrano kroz prizmu procesa evropskih integracija, smatramo da je izrada ovakvog strateškog dokumenta izuzetno zahtevna, posebno ako imamo u vidu da je reč o politici koja je, usled pojačanog migracijskog toka, kontinuirano predmet debata na evropskim forumima, kao i u zemljama članicama, te da još nema jasnih odrednica buduće politike i standarda iako se obrisi pojedinih pravaca delovanja polako naziru.

Struktura komentara prati strukturu Predloga strategije. Komentari Grupe 484 nalaze se u vidno odvojenim poljima i ispod teksta Predloga na koji se komentar odnosi. Isti prinicip primenjen je i kada je reč o Akcionom planu.

Preuzmite dokument ovde.

Izradu amandmana podržala je Evropska unija svojim programom „Civil Society Facility” u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). Za sadržaj ove publikacije odgovoran je isključivo izdavač, a izneti stavovi ne predstavljaju nužno i stavove EU.