Koalicija prEUgovor, koju čini šest organizacija civilnog društva iz Srbije, pratila je oblasti koje se odnose na obaveze sadržane u političkim kriterijumima i poglavljima 23 i 24 pregovora sa EU. Nalazi u ovim izveštajima rezultat su detaljnog praćenja napretka koji je učinjen u ovim oblastima u pogledu promena u zakonodavstvu i primeni usvojenih zakona.


Izveštaj koalicije prEUgovor o napretku Srbije u poglavljima 23 i 24 - septembar 2013.

Napredak koji je Srbija učinila u oblastima koje obuhvata izveštaj koalicije prEUgovor neujednačen je i nestalan. U pojedinim oblastima, načinjeni su značajni koraci u pogledu unapređenja i što bolje primene zakonodavstva, dok je Vlada druge oblasti gotovo u potpunosti zanemarila. Čini se da su pojedinačne agende političkih aktera uticale na napredak u većoj meri nego što je to bio slučajsa redovnim funkcionisanjem institucionalnog okvira.

Glavne opšte preporuke koje su zasnovane na sprovedenom praćenju su:

1. U mnogim oblastima i dalje je potrebno usvojiti nove strategije i politike, a glavni prioriteti su: reforma javne administracije, migraciona politika, sistem azila i to posebno kada je u pitanju delotvorno socijalno uključivanje osetljivih grupa i obnovljena strategija borbe protiv trgovine ljudima.

2. I dalje je potrebno značajno osnaživanje institucionalnog okvira, a to se posebno odnosi na Parlament, nezavisna tela i pravosuđe. Posebnu pažnju bi trebalo posvetiti mehanizmima koji obezbeđuju odgovornost Vlade. Institucije na koje je potrebno obratiti posebnu pažnju - Narodna skupština i njeni odbori, Agencija za borbu protiv korupcije, Komisija za zaštitu konkurencije, Ombudsman i druga nezavisna tela - ključne su za jačanje odgovornosti izvršne vlasti.

3. Najzad, primena usvojenih zakona i strategija u ovim oblastima i dalje mora biti značajno unapređena. Posebnu pažnju je potrebno posvetiti ustavnim i zakonskim garancijama ljudskih prava (pravo na okupljanje i pravo zaštite privatnosti). Borba protiv korupcije zavisi od poštovanja odredbi i duha niza zakona koji regulišu ključne oblasti - javne nabavke, konflikt interesa, finansiranje političkih aktivnosti, danavedemo samo neke. Takođe, znatno veći napori se moraju uložiti u delotvornu borbu protiv politizacije i zloupotrebe javne funkcije u svim sektorima, a posebno u slučaju javnih preduzeća.

Izveštaj prEUgovora obuhvata razvoj događaja između septembra 2012. i septembra 2013. godine i njegov glavni cilj je da skrene pažnju na važne  probleme u praćenim oblastima.